Публикации

ЗАСТРАХОВКИ – АРМЕЕЦ

застраховки,промоции,летни,дзи,армеец,

армеец-дзи-летни-застраховки-zastrahovam.com-промоции

 

От 1 юни до края на месец септември продължава промоцията по застраховка „Защитен дом“ с 45% отстъпка от тарифата. Минималната застрахователна премия е 10 лв.армеец

В сила остават отстъпките, които се предоставят за липса на щети, за комплексно застраховане, за еднократно плащане на премията и при самоучастие. Така общият сбор на приложените отстъпки може да достигне 50%. Всички полици „Защитен дом“. Сключени при промоционални условия, по които не са регистрирани щети, запазват преференциите при подновяване на следващата година.армеец

Продуктът е специално разработен с цел осигуряване на пълно застрахователно покритие на жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди – аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството и др.промоции

Застраховката „Защитен дом“ осигурява покритие при пожар, мълнии, природни бедствия, аварии на ВиК, късо съединение, вандализъм, кражба чрез взлом, кражба с техническо средство и много други ежедневни рискове и опасности.летни.армеец

Процедурата при сключване е максимално улеснена за клиента – не се изисква първоначален оглед на дома и документи за собственост, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом” до 15 000 лв., не се налага те да се описват.летни

Вижте повече за застраховка „Защитен дом“.

 

ЗАСТРАХОВКИ – ДЗИ

армеец-дзи-летни-застраховки-zastrahovam.com-промоции

 

Летният период традиционно е изпълнен с добро настроение, слънце и усмивки. Ето защо за нас е удоволствие да обявим гореща лятна промоция “Имуществено Застраховане 2018”.

Периодът на промоцията е 1 юли – 31 август 2018. Основен фокус са застраховките „Комфорт за Дома“ и „Комфорт за Бизнеса“. В този период настоящите и потенциални клиенти на ДЗИ могат да се ползват с промоционална отстъпка.летни

Изберете покритията:

  • „Кражба“, което е особено актуално в периодите, когато оставяме жилищата си без надзор и се наслаждаваме на заслужена почивка;
  • SOS за дома“, което гарантира допълнително съдействие и осигурява 24/7 помощ от специализиран техник или възстановяване на разходи при аварийни ситуации.

Всички клиенти на ДЗИ, застраховали обекти за живеене, получават и безплатното покритие „Разходи за настаняване“ (Клауза Д16).

Покритието „Злополука“ ще осигури спокойствие както на онези от вас, които са избрали за почивка България, така и на пътуващите в чужбина.промоции

Повече информация за горещата лятна промоция може да получите във всеки офис на ДЗИ.

Погрижете се за своето добро настроение, като си осигурите безгрижно лято със застраховка на дома в ДЗИ!

промоции-летни

 

Servizko.com                                    Nadyagroup.com                           FACEBOOK

Застраховани по тази застраховка са български или чуждестранни физически лица, собственици на имота или ползващи го на законно основание.

Предмет на застраховката са: сгради и/или намиращото се в тях движимо имущество.

ЗАСТРАХОВКА НА ЖИЛИЩА,

Не могат да се застраховат моторни и други превозни средства, лицензирани за движение по суша, въздух и вода, както и други специфични видове имущества.

Покритието по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на:

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ,ЗАСТРАХОВКА НА ЖИЛИЩА,

(задължително) – пожар, вкл. последиците от гасенето му, експлозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Срокът на застраховката е 12 месеца.

Застрахователните суми се определят по договореност между страните.

Застраховката се сключва въз основа на попълнено Заявление-въпросник от страна на застрахования или негов представител и след оглед на имуществата на място от представител на застрахователя.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед и оценка на щетите.

Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата.

Застраховката може да се сключи в полза на банка-кредитор или друга финансова институция.

Бонуси и отстъпки до 45%. При подновяване на застраховката без прекъсване и/или при липса на щети за предходни периоди.  До 20%, както и при наличие на други застраховки  – до 15%.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” В  Zastrahovam.com– ЗАСТРАХОВАНЕ:

1. Индивидуална оценка на риска и консултация на всеки един клиент
2. Прецизен застрахователен анализ с максимизиране на покритието за минимална премия
3. Разсрочено плащане без завишения до 6 вноски.
4. Авансово изплащане на обезщетения при големи щети
5. Коректно и прецизно изплащане на обезщетения винаги в срок.

ЗАСТРАХОВКА НА ЖИЛИЩА

ХАРЕСАЙТЕ НИ ВЪВ FB ;

ZASTRAHOVAM.COM                                          NADYAGROUP.COM

 

ЗАСТРАХОВКА НА ЖИЛИЩА,Застраховани по тази застраховка са български или чуждестранни физически лица, собственици на имота или ползващи го на законно основание.

жилищните,

Наводнения, пожари, буря, съседи от горния етаж, които са правили преустройства на апартамента и съвсем случайно са преместили мивката в хола, а тя е протекла. Сценариите за домашни бедствия са разнообразни и лошото е, че се случват внезапно, а щетите са свързани със сериозни разходи. В тези случаи е добре да имате имуществена застраховка, защото щетите се измерват със стотици и дори десетки хиляди левове.

Парадокси

Парадоксът е, че докато българинът застрахова колата си и прави гражданска и каско, по традиция не дава и пукната пара за жилището. А то е много по-ценно от колата, чиято стойност с всяка година намалява.

При това, “каското” за апартамента или къщата е много по-евтино, отколкото за един 10-годишен автомобил.

Продуктът има основно покритие, което осигурява срещу най-често срещаните рискове. Пожар, природни бедствия и други събития, които могат да доведат до повреда или унищожаване на недвижимо и движимо имущество. Но при различните компании неговият обхват е доста разнообразен. Например, макар и рядко, някои включват риска земетресение, но за сметка на това не покриват щети от наводнение от съседи или спукване на водопровод. А рискът от земетресение често се включва като допълнителна клауза. Чиято стойност може да излезе по-висока от цената на базовото покритие.

Разширените покрития включват много повече рискове, като кражба и вандализъм и щетите, нанесени от вашето имущество на трети лица. Например, спуква се тръба и наводнявате съседите. Или става пожар и обгорява част от имуществото в съседните жилища.

Какво трябва да се знае

Имущественото застраховане е подробно описано в Глава 19 на Кодекса за застраховането, откъдето може да се запознаете с нормативната база на този продукт.
И все пак, какво трябва да знаете? Например може да застраховате чуждо имущество, ако имате разрешение от собственика. Т.е. ако сте наемател и сте обзавели жилището със собствени мебели или сте правили подобрения, може да осигурите запазването на стойността на инвестициите. При това одобрението на собственика може да стане дори след настъпване на застрахователното събитие, стига премията да е редовно платена.

При застрахователните продукти много внимателно трябва да четете общите условия за взаимоотношенията между застрахователното дружество и клиентите му или да искате разяснения от агента, който ви е предложил полицата. Хората често се възмущават, че застрахователят им изплаща по-малки суми, отколкото е нивото на покритие. Това се получава при застраховане на имота на по-ниска от действителната му стойност.

Когато се прави застраховка на по-малка от действителната стойност – т.нар. подзастраховане, застрахователят изплаща щетите пропорционално.

Например, ако при застрахователна сума 60 000 лв. и действителна стойност 100 000 лв. Се получат щети за 10 000 лв., застрахователят ще плати само 6000 лева.

Затова в застрахователния договор трябва да има клауза, че договорът е сключен с уговорка срещу първи риск. Тогава застрахователят плаща щетите в пълния размер за всяко събитие, стига да не са по-високи от застрахователната сума.

Кога трябва да уведомим

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от узнаването да уведоми застрахователя, освен ако в договора не е предвиден срок. Но той не може да бъде по-къс от 3 дни. При застраховки срещу кражба и грабеж срокът за уведомяване не може да е по-кратък от 24 часа от узнаването.

Допълнително
Допълнителните покрития са различни. Например някои застрахователи не покриват щети върху хранителни продукти или напитки, които могат да възникнат, ако стане пожар или късо съединение и хладилникът се размрази, а вас ви няма вкъщи няколко дни.

Срещу допълнителна премия може да получите и възможност за хотелско настаняване в случаите, когато жилището се ремонтира след настъпването на застрахователно събитие.
Ако гледате рибки вкъщи, е възможно аквариумът да се спука и да нанесе сериозни щети на имуществото. Но този риск трябва да бъде включен в застраховката, иначе няма да получите обезщетение.

Цената на застраховката зависи от застрахователната сума и рисковете, които покрива. На пазара се предлагат жилищни застраховки и за 20-30 лв. Но тяхното ниво на покритие е доста ниско, а и са свързани с много ограничения и условности. Може да има и клауза за самоучастие, при която сте длъжен да покриете сам част от щетите, ако са под определена стойност.жилищните

Истината е, че ако искате да застраховате имот в столицата на стойност 100 000 лв. срещу всички рискове, включително земетресение, кражба с взлом и щети на трети лица, цената излиза между 200 и 300 лв. на година в зависимост от лимитите на отговорност. Вижда ви се много? Но толкова струва и застраховката гражданска отговорност за един автомобил.

Спомняте ли си земетресението?жилищните

Земетресението в Пернишко от 22 май 2012 г. показа на хората, че само за минути силата на природата може да съсипе домовете, които цели поколения са градили. Но то не послужи за поука на тези, които. Вместо да застраховат своя имот.Чакат държавата да им отпусне помощ, с която да възстановят поне отчасти сериозните загуби.
Че не се застраховаме, това е ясно. Но идеята за задължителна жилищна застраховка е кощунствена, защото противоречи на доброволността, която е основен принцип в частното застраховане. И все пак практиката показва, че българинът много трудно отделя няколко десетки левове, за да застрахова дома си, и в повечето случаи прави полицата поради изискване от банката, в която е ипотекирано жилището му.

За съжаление свърши ли ипотеката, хората спират да застраховат своите жилища. Особено ако по време на нейното действие не е имало щети – тогава човек смята платените пари за застраховка за хвърлени на вятъра.жилищните
Но идеята за задължителен застрахователен пул, в който всеки собственик на имот да внася някаква дребна сума – 10-20 лв. И да получава обезщетение при земетресение, наводнение или свлачища, не се посреща добре и едва ли скоро ще дойде на дневен ред.жилищните

Застрахователите не я харесват, защото тя ще конкурира техните продукти, които са доста по-скъпи. От друга страна тя прилича на някакъв нов вид данък, срещу който нищо чудно да се съберат повече хора на Орлов мост. Отколкото заради кабинета “Орешарски”. В същото време не се увеличават и доброволните застраховки. Защото жилищното кредитиране е в застой, а собствениците на имоти се утешават, че скоро няма да ги сполети трус.

И така времето си минава до следващото по-сериозно природно бедствие, при което отново много българи ще останат без покрив над главата си. И пак ще чакат държавата да им отпусне пари, за да възстановят жилищата си. Но знаете ли откъде идват тези пари? От джобовете на данъкоплатците, а не от застрахователните резерви на частни компании.жилищните

Така че каквото и да си говорим, в крайна сметка несключването на застраховки е в полза на застрахователите.

Източник: вестник „Труд“

 

Zervizko.com                      Nadyagroup.com

Няколко стъпки и действия, които да държат престъпниците настрана

Агенцията по вписванията,имотна измама, данни,

Страхът от имотна измама малко или много преследва всеки собственик на недвижим имот. Той придобива съвсем реални очертания, когато се случи нотариалният акт да изчезне – да бъде изгубен или откраднат, или пък когато се налага да се представи негово копие пред държавна служба. Тогава изниква съвсем реалният въпрос какви предпазни мерки може да вземе собственикът, за да си осигури спокойствие.

Само по себе си това, че някой има копие от нечий чужд нотариален акт или пък даже оригинала, не би трябвало да е проблем.  Освен ако този друг човек не извърши някакво престъпление .  Актът да бъде подправен или по друг начин манипулиран. Да бъде използван, за да се извърши разпоредителна сделка с имота без знанието и съгласието на собственика, като преди това извършителят се снабди с пълномощно. Да сключи предварителен договор от името на собственика. Част от проблема идва оттам, че в публичното пространство непрекъснато циркулира всякаква лична информация . Както лични данни, така и данни за имоти. Дори общинските власти изискват копие от нотариалните актове на собствениците за процедури като архитектурно заснемане и възстановяване на изгубена документация, при положение че такава справка администрацията може да направи по официален път от Агенцията по вписванията (АВ).

Престъпниците винаги са една крачка напред, гласи популярен фолклор. Има обаче някои съвсем прости действия, които един собственик може да предприеме, за да защити правата си.

1. Пазете личните си данни и документи.

Документите трябва да се съхраняват на сигурно място, да не се предоставят с лека ръка лични данни и копия на личната карта. Да не се предоставя оригиналът на нотариалния акт за имота или копие от него, без това да е необходимо. Да не се подписва какъвто и да е документ, без внимателно да е прочетен и, ако е необходимо – да се потърси съвет. Да не се слага подпис на бял лист, защото не всяка измама се извършва пред нотариус – един предварителен договор например е валиден и без да е сключен пред нотариус или с нотариална заверка, но с него може да се поеме задължение за прехвърляне на имота.

2. Абонирайте се за услугата SMS оповестяване.

Един от най-лесните начини за подсигуряване е абонирането за услугата „SMS оповестяване“ на Агенцията по вписванията. Тя е безплатна за собствениците и може да се ползва както за лични, така и за фирмени имоти. Тя гарантира, че собственикът практически незабавно ще получи съобщение от Имотния регистър на мобилния си телефон всеки път, когато има промени по партидата на имота. Известявания се пращат за всяко вписване, отбелязване и заличаване в книгите за вписване, за отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, за издаването на заверен препис и за всяка корекция на запис в информационната система – номер на съответното вписване или отказ, датата на регистриране, район на службата по вписванията.

Процедурата по абонирането е публикувана на сайта на Агенцията по вписванията. Услугата се заявява лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, със заявление по образец, на хартиен носител. Собственикът заявява ЕГН (съответно ЕИК на фирмата собственик или ЛНЧ на чужденец), защото информацията, която съдържа известяването, е за промени, в които фигурират съответните ЕГН, ЕИК или ЛНЧ. Посочва се мобилният телефонен номер, на който да се получава съобщението. Известеният собственик не може да иска директно отмяна на вписването, но има възможност да реагира веднага, което е много важно – да заведе граждански иск за собственост. Като впише исковата молба в АВ и по този начин се застрахова срещу следващо препродаване, както и да сезира прокуратурата.

3. Нотариуси съветват, ако имате опасения, че някой може да злоупотреби с имот, да предупредите данъчната служба да не издава данъчна оценка за имота.имотна измама ,Агенцията по вписванията

Тя се изисква при всяка разпоредителна сделка – продажба, замяна, дарение и т.н. Без данъчна оценка такава сделка не може да се извърши, а представянето й се изисква обикновено от собственика. Издаването й става само лично на собственика или на упълномощено от него лице. Всеки собственик на имот има възможност да направи заявление до данъчната служба, че не желае да се издава данъчна оценка на друго лице. Дори когато то представи пълномощно, а само на него лично. Друг е въпросът доколко данъчната служба е задължена да се съобрази с това искане, което означава да се извършва по-продължително проследяване във времето.

Нотариуси споделят, че много често получават известия от граждани, легитимиращи се като собственици, с искане да не изповядват сделки с конкретен недвижим имот. Такива съобщения се изпращат до различни адресати – по мейлите на нотариусите в страната, до Нотариалната камара. Същевременно подобни заявления от името на някого, който твърди, че е собственик на имот, не създават задължение за нотариуса .  Нотариусът не може да прави разследвания, а е напълно възможно едно такова съобщение да е злонамерено и да цели просто да се провали дадена сделка.имотна измама.

4. Издаване на нов нотариален акт.

Това може да стане и просто като се прехвърли малка идеална част от имота (например 1/10). На близък доверен човек – родител, дете. Възрастните хора често са жертви на измами, достатъчно показателен пример в тази насока са телефонните измами; един от начините да бъдат защитени те е да се прехвърли част от имота на доверен близък. За последваща разпоредителна сделка трябва участието на всички собственици, което значително затруднява измамата. При сключването на сделка с имот обикновено купувачът проверява (възлага на нотариуса да провери). Легитимацията на собственика и дали има последваща сделка с този имот. Всеки може да поиска от нотариуса да направи справка за даден имот, както и сам да направи справка в АВ.

5. Документите трябва да се приведат в ред. Както човек има документ за самоличност, така трябва да има и документ за имота. Много хора, получили наследство, доказват правото си на собственост с един наръч стари документи . Нотариален акт на прадядото, и куп удостоверения за наследници, смъртни актове и др. По правило в такива случаи част от документите липсват. Тези хора също може да станат лесна плячка на имотната мафия.  Защото те не фигурират в Имотния регистър като собственици, а техният прадядо например. С едно фалшифицирано удостоверение за наследници съвсем друг човек може да си извади нотариален акт. Ако не го направите вие, ще трябва да го правят вашите деца и ще им е по–трудно, съветват нотариуси.имотна измама, данни.

6. Ипотека. Ако имате ипотека – тя също е някакъв вид гаранция, тежест върху имота, който купувачът проверява. Разбира се, в никакъв случай не става дума да се ипотекира жилището. Но е добре да се има предвид, че ипотекиран имот по-трудно се продава. Трябва да се заличи ипотеката, а това означава да се доизплати кредитът, което всеки собственик следи ежемесечно.имотна,Агенцията по вписванията,измама, данни,

Източник : http://www.capital.bg/

ХАРЕСАЙТЕ НИ ВЪВ  FB ;                 SERVIZKO. COM                          NADYAGROUP.COM

Застраховане на имот

Застраховка на имот-Застраховането на жилището-домашното-имущество

Застраховането на жилището и домашното #имущество е нещо, което рядко намира място в бюджета на българското семейство. Малко от нас се замислят за евентуалните рискове и необходимостта да заделим средства за #застраховката на дома.

Природни бедствия, аварии, пожар, кражба с взлом са рискове, които не трябва да пренебрегваме, защото опасността да останем без подслон е реална.

Има страни, в които застраховането на жилищата срещу природни бедствия е задължително.
У нас повечето застраховани жилища са тези, закупени срещу ипотечен кредит. Банката кредитор сама #застрахова недвижимото #имущество.

Когато решите да се застраховате-имущество


В момента на пазара се предлагат имуществени застраховки с различни комбинации от покрити рискове и варианти за определяне на цената.

Основните застраховки, които се предлагат са – Стандартни имуществена застраховка, Стандартна с възможност за закупуване на допълнително покритие и Застраховка при която лимитът на отговорност е равен на действителната стойност на застрахованото имущество.

Стандартна застраховка


При този тип застраховка, компаниите подготвят няколко или само един пакет от покрити рискове, които са с фиксирана цена и в повечето случаи покриват рискове от пожар, експлозия, авария, кражба, вандализъм и някои природни бедствия.

Допълнително покритие-Застраховка на имот-домашното


За по-голяма сигурност, компаниите предлагат #застраховки, позволяващи към стандартния пакет да бъдат включени и по-специфични рискове, които се заплащат отделно от пакета със стандартни покрития.
Това са рискове от – земетресение, гражданска отговорност към трети лица, загуби на доход от наем и др.

При стандартните застраховки и тези с допълнително покритие има определен лимити за щетите.
Този лимит се определя при сключване на застраховката като сумите, които ще получите при възникване на събитие се определят от компанията #застраховател.

По-ниската цена на тези пакети ги прави достъпни и предпочитани, но не трябва да се забравя че те осигуряват минимална защита на собствениците.
При тях сумите които получавате при възникване на събитие често се разминават с действителните загуби.

Лимитът на отговорност е равен на действителната стойност на #застрахованото-Застраховането на жилището

#имущество
При този тип застраховки клиентите сами определят стойноста на имуществото си. А при настъпване на #застрахователно събитие компанията проверява дали застрахователната сума в договора отговаря на действителната стойност.

Добре е да се консултирате с специализирани лица, които да направят реална оценка на жилището ви.
В противен случай рискувате да подцените или надцените своето имущество което при всички положения води до загуба на средства.

Тези застраховки са по-скъпи, но в случай на настъпване на дадено събитие, получавате сума равна на загубите ви.

Преди да сключите договор е добре внимателно да проучите предложенията и условията на отделните застрахователни компании, за да изберете най-подходящата за вас.Застраховка на имот-домашното-имущество

Внимавайте какво подписвате и бъдете сигурни, че документите които давате са изрядни и информацията е достоверна.Застраховка на имот-имущество

Ако #застрахователя открие неточности или установи. Че #застархованият е дал невярна информация или е укрил такава, може да прекрати договорa и да не изплати дължимата сума.Застраховка на имот-домашното

Източник:http://garantproperty.eu/

ХАРЕСАЙТЕ НИ ВЪВ FB;                     SERVIZKO.COM                        NADYAGROUP.COM

За страх уловки

Застраховката на катастрофиралия влак в Хитрино покрива сто пъти по-малко щети от гражданската отговорност на всеки автомобил.

Застраховката,

Още по темата

„Булмаркет рейл карго“ е един от големите играчи на пазара на горивни превози

10 дек 2016

Един превозвач, подобен на „Булмаркет“, обикновено има няколко вида застраховки. Едната е общата застраховка „Гражданска отговорност“, която покрива щети към трети лица. Другата е Каско – за локомотива и железопътния състав. Третата е застраховка на товара, който най-често е чужда собственост и ако се превозват пътници – тяхна застраховка.

От всички тези покрития, единственото, което може да бъде използвано за възстановяване на къщите в Хитрино и за изплащане на обезщетения за роднините на жертвите и за пострадалите, е общата гражданска отговорност.

При нея обаче може да изникне съществен проблем, посочи Светла Несторова, председател на Асоциацията на българските застрахователи. Застраховката ГО за жп транспорта е задължителна, но до края на миналата година нямаше законово уреден минимум на размера на застрахователната сума, за която превозвачите да застраховат този риск. Такъв минимум бе приет. С много уговорки, едва с новия Кодекс за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г.  Той въведе минимална застрахователна сума при задължително застраховане на „Гражданска отговорност“ в размер 500 000 лв. на застрахователно събитие и 2 000 000 лв. за всички застрахователни събития за срок от една година. Но всички полици, сключени преди това, които са в сила, най-вероятно са много под тази сума. От друга страна – дори новият минимум сам по себе си е твърде нисък за жп превозвачи и случаят в Хитрино е идеален пример за това.

Стойността на застраховката на „Булмаркет“ в „Булстрад“, далеч не надхвърля 500 хил. лв. А е няколко пъти под тази сума, както става ясно от писмо на собственика Станко Станков до „Капитал“ и потвърдено от друг източник. Повече от очевидно е, че дори тройно по-висока сума няма да е достатъчна, за да покрие щетите в Хитрино предвид броя на загиналите и ранените, огромната степен на разрушенията. От които 23 къщи напълно сринати, унищожена покъщнина, сложна инфраструктура и т. н.

НКЖИ, която притежава релсите, също има застраховка срещу бедствия и пожари, но тя покрива само щетите по собствената й инфраструктура, а не по околните сгради.

Според Закона за общинската собственост всяка община е длъжна да застрахова сградите си. Бедни общини като Хитрино (както вероятно и доста други) обаче прибягват до хитрости – застраховат имотите си на балансова стойност, която е доста далеч от възстановителната, коментира запознат с пазара застраховател.

Надали има нужда да се пита колко от къщите в Хитрино са застраховани срещу бедствия и аварии. Според експертите едва ли има хора със собствена застраховка, която би позволила те да си получат парите веднага, без да се изчаква разследването.

Така ситуацията е, че държавата (в лицето на всички нас, не на Бойко Борисов). Отново ще поеме запълването на дупките там, където преди това се е постарала да не забележи празнините. Как например е възможно превозвач на опасен товар с потенциал на подвижна бомба. Способна да разруши село, да се застрахова за щети към трети лица на обща стойност половин милион лева? За сравнение – вашата гражданска отговорност, която всеки шофьор сключва за колата си, покрива неимуществени вреди до 2 000 000 лв. При един пострадал, и до 10 000 000 лв. – за повече от един. С други думи – ако две коли с газови инсталации се бяха взривили насред Хитрино. Хората там щяха да получат повече пари. Отколкото сега държавата заедно със застрахователите им предлагат.

Източник:  http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/12/15/2884308_za_strah_ulovki/
Препоръка: 18+
SERVIZKO.COM                                 NADYAGROUP.COM

Отминават коледните празници в студена и затъмнена София. Идва мразовитият и слънчев 10 януари 1944 г. Около 12,30 ч.Страшният

Страшният

на обед формация от около 200 американски бомбардировача В-17 и В-24 е на подстъпите към София. Съпровождат ги не по-малко от 100 двукорпусни изтребителя Р-38 “Лайтнинг”. Бомбардировачите нанасят удар по София в 12,35 ч., а в 22 часа през нощта 80 британски бомбардировача “Лелингтън” повтарят удара и хвърлят нови 1000 бомби предимно в източните квартали. Убити са 750 души, ранени са около 700. Напълно са разрушени 3304 сгради, частично – 427. Съобщителната и водоснабдителна мрежа са прекъснати, пламтят южното крило на Народния театър, сградата на БАН, съседните здания….Зловещата равносметка
Общо по време на операция “Point Blank” (прицел от упор) София е бомбардирана 11 пъти, както и Враца, Дупница и още 18 селища.

– Хвърлени са 45 265 разрушителни и запалителни бомби. Част от тях са със закъснител, за да избухнат по-късно, когато хората са напуснали скривалищата.

– Използвани са и бомби във вид на играчки и писалки, предназначени да убиват и осакатяват деца.

– Загиват над 2477 души, 99 на сто от които са цивилни граждани, жени и деца. Ранените са двойно повече. Разрушени са над 12 000 сгради. Изсипаният над столицата 4350-тонен бомбен товар срива близо 1/4 от сградния й фонд. Материалните щети достигат астрономическата сума 24 млрд. лева.

 

 

 

Страшният

Източник www.blitz.bg  Страшният

Страшният

на обед формация от около 200 американски бомбардировача В-17 и В-24 е на подстъпите към София. Съпровождат ги не по-малко от 100 двукорпусни изтребителя Р-38 “Лайтнинг”. Бомбардировачите нанасят удар по София в 12,35 ч., а в 22 часа през нощта 80 британски бомбардировача “Лелингтън” повтарят удара и хвърлят нови 1000 бомби предимно в източните квартали. Убити са 750 души, ранени са около 700. Напълно са разрушени 3304 сгради, частично – 427. Съобщителната и водоснабдителна мрежа са прекъснати, пламтят южното крило на Народния театър, сградата на БАН, съседните здания….Зловещата равносметка
Общо по време на операция “Point Blank” (прицел от упор) София е бомбардирана 11 пъти, както и Враца, Дупница и още 18 селища.

Тема: Застрахователен пазар,застраховател- Каско

телите да науИзключително интересно за клиентите на застраховачат коя е компанията, която би им платила най-бързо, най-лесно и най-много за дадена щета.Статистика на КФН обаче отразява само общия размер на плащанията по отделни застраховки, а той зависи от много други нерелевантни фактори.застраховател- Каско

застраховател

Само при идеални пазари цената на застраховката и генерираните премии биха били напълно обвързани с размера на плащанията. При несиметричната информация и ниската потребителска култура у нас обаче, даден застраховател може да привлече по-качествени клиенти. Да поддържа по-малко покрити рискове или по-големи франшизи и в същото време цените му да са равни или по-високи от тези на конкурент, който е също толкова коректен в плащанията.

Въпреки това съпоставката между плащанията и премийния приход по дадена застраховка е интересна и може да даде известна статистическа перспектива.

Затова Insurance.bg изготви своеобразна класация на застрахователите според размера на плащанията по Каско, като в същото време ги съпостави с премийния приход от началото на 2011 г. Трябва да се имат предвид и множеството фактори. Които могат да забавят изясняването на размера на обещетенията и тяхното осребряване. Така че някаква част от плащанията да са за още по-стари полици.

При всички тези условности обаче пазарният лидер по застраховка Автокаско – Армеец. Е и компанията с най-големи плащания по застраховката на сухопътни превозни средства (без релсови). За първите осем месеца на 2012 г. Компанията изпреварва значително конкурентите си по премиен приход от застраховката, но в същото време има над средното съотношение между плащанията от началото на годината и постъпленията от същата застраховка от началото на 2011 г. – 26.8% при средно 25.9% за всички дружества.застраховател

В горната си част, класацията почти съвпада с тази по пазарен дял. От таблицата се вижда, че повечето компаниите имат много близко до средното съотношение между плащания и премии. Сериозни отклонения има само при Български имоти, където делът на плащанията е далеч по-голям – 43.9%. Виктория, където той е само 17.5%, и ОЗК, при която също е по-нисък от средното – 19.3%. Каско

Плащания и премиен приход по застраховка на сухопътни превозни средства (без релсови) Каско

 

Източник:  www.insurance.bg

всички видове застраховки

Имаме удоволствието

да Ви представим нашият нов офис, който се намира в гр. София, жк. „Хаджи Димитър“, бл. 55В, вх.А, партер.

Вече може да получите оферта и професионално обслужване от нашите любезни колеги!

Не забравяйте да поискате Клубната карта на Zastrahovam.com,  с която може да се възползвате от преференциални условия за всички видове застраховки!!!

SERVIZKO.COM                                  NADYAGROUP.COM

 

 

 

всички видове застраховки

Имаме удоволствието

да Ви представим нашият нов офис, който се намира в гр. София, жк. „Хаджи Димитър“, бл. 55В, вх.А, партер.

Вече може да получите оферта и професионално обслужване от нашите любезни колеги!

Не забравяйте да поискате Клубната карта на Zastrahovam.com,  с която може да се възползвате от преференциални условия за всички видове застраховки!!!

SERVIZKO.COM                                  NADYAGROUP.COM

 

 

Имаме удоволствието

да Ви представим нашият нов офис, който се намира в гр. София, жк. „Хаджи Димитър“, бл. 55В, вх.А, партер.

Вече може да получите оферта и професионално обслужване от нашите любезни колеги!

Не забравяйте да поискате Клубната карта на Zastrahovam.com,  с която може да се възползвате от преференциални условия за всички видове застраховки!!!

SERVIZKO.COM                                  NADYAGROUP.COM

 

 

 

Имаме удоволствието

да Ви представим нашият нов офис, който се намира в гр. София, жк. „Хаджи Димитър“, бл. 55В, вх.А, партер.

Вече може да получите оферта и професионално обслужване от нашите любезни колеги!

Не забравяйте да поискате Клубната карта на Zastrahovam.com,  с която може да се възползвате от преференциални условия за всички видове застраховки!!!

SERVIZKO.COM                                  NADYAGROUP.COM

 

 

Имаме удоволствието

да Ви представим нашият нов офис, който се намира в гр. София, жк. „Хаджи Димитър“, бл. 55В, вх.А, партер.

Вече може да получите оферта и професионално обслужване от нашите любезни колеги!

Не забравяйте да поискате Клубната карта на Zastrahovam.com,  с която може да се възползвате от преференциални условия за всички видове застраховки!!!

SERVIZKO.COM                                  NADYAGROUP

Имаме удоволствието

да Ви представим нашият нов офис, който се намира в гр. София, жк. „Хаджи Димитър“, бл. 55В, вх.А, партер.

Вече може да получите оферта и професионално обслужване от нашите любезни колеги!

Не забравяйте да поискате Клубната карта на Zastrahovam.com,  с която може да се възползвате от преференциални условия за всички видове застраховки!!!

SERVIZKO.COM                                  NADYAGROUP.COM

 

Всеки собственик на имот трябва да се грижи за него, неслучайно съществува максимата „ Моят дом е моята крепост“.

застраховка жилище

Природните бедствия засилват интереса към имущественото застраховане, за жалост само временно. В България към момента интересът не е траен, имущественото застраховане като цяло се влияе от 2 фактора: 1-ви – банките, чрез ипотечното кредитиране и 2-ри, но не на второ място по важност – информирането на обществото, относно ползите от сключването на такъв вид застраховки. Още