Общи Условия за Ползване на www.Zastrahovam.com

Условия,

1. Обща Информация:

Условия,

Зареждайки адреса на сайта, Вие се обвързвате с настоящите Общи Условия за Ползване и заявявате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да ги спазвате и се съгласявате с тях, задължавайки се да ги спазвате.

Вие декларирате, че сте се запознали и разбирате същността на следните понятия:
 • Уеб сайт: цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес http://www.Zastrahovam.com.
 • Потребител: Всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 • Услуги: Включват, но не се ограничават до:

Онлайн застраховане:Условия

Застрахователният Брокер „Злати 365” ЕООД, наричан за краткост Брокер, вписан в Търговски регистър с ЕИК 131327780 с предмет на дейност застрахователно и презастрахователно посредничество. Със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Пловдивско Поле N:11, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Решение

№ 103- 3Б / 28.01.2009, с Удостоверение за регистрация по чл. 160 от КЗ № 154-3Б / 14.04.2009, с удостоверение за администриране на лични данни № 272789, предоставя застрахователно посредническа услуга от разстояние посредством Уеб страницата www.Zastrahovam.com , на физически и юридически лица, наричани за краткост Потребители.

 • Брокер:
 • Застрахователният Брокер е лице или организация, която по поръчка на застрахования проучва пазара и му предлага най – изгодната за него застраховка и застраховател.

2. Услуги:

Посредством Уеб страницата www.Zastrahovam.com Брокерът осъществява застрахователно посредничество, състоящо се в предлагане и сключване на договори за застраховки от името и за сметка на застрахователни компании. С изпращането на поръчката за застраховка.Условия,

Потребителя

сключва договора за предоставяне на застрахователно посреднически услуги от разстояние. Услугата по застрахователно посредничество се предоставя безплатно. Потребителят не дължи каквито и да е други комисионни, такси или разходи, извън заплащането по полицата, определено по тарифите на застрахователя.

a) Посредством уеб страницата www.Zastrahovam.com Брокерът предлага сключване на следните видове застраховки:

 • Гражданска отговорност
 • и предлаганите към нея допълнителни покрития.
 • Застраховка на моторни превозни средства.

b) Услугата се предоставя по инициатива на и след изричното искане от страна на:

 • Местни физически лица, които са пълнолетни, дееспособни и не са поставени под запрещение.
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България.
 • Недействителен е договор, сключен от лица извън изброените.
3. Процедура за Онлайн застраховане

посредством Уеб сайта www.Zastrahovam.com:

 • В зависимост от обекта на застраховка, Потребителя избира една от предлаганите застраховки.
 • Потребителят описва рисковия си профил, като отговаря коректно на всички въпроси. Посочените отговори имат декларативен характер и Потребителя носи отговорност за тяхната достоверност.
 • Въз основа на индивидуалните рискови
 • характеристики, Брокерът предоставя ценова оферта за застраховка.
 • На Потребителя се предоставя възможност да избере оферта, поръча и сключи застраховка с предпочитана от него застрахователна компания.
 • За сключване на застраховката следва Потребителят да въведе необходимите данни за издаване на застрахователна полица, както и адрес за доставката.
 • Потребителят
 • изпраща поръчка за сключване на застраховка от разстояние,  упълномощава и възлага на Брокера да сключи застрахователен договор от негово име.
 • Брокерът може да откаже сключване на застраховка. За отказа си Брокера информира Потребителя чрез съобщение до електронната поща на Потребителя.Условия,
 • За всяка приета поръчка Брокера изпраща потвърждаващо съобщение до електронната поща на Потребителя. За приета поръчка Брокера издава застрахователна полица.
 • Брокерът изпраща на Потребителя застрахователен договор.
 • Поръчаните през страницата застраховки могат да бъдат платени чрез наложен платеж при доставка.
 • С получаването и приемането на полицата, Потребителя удостоверява изпълнението на поръчката.
 • Датата на изпълнението се счита датата на която Потребителя е заявил поръчката.
4. Гаранционен фонд:

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор.

Гаранционният фонд

е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет.4. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони: тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72.

5. Права и задължения на Потребителите:

 • Чрез използването на Менюто за онлайн застраховане, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние със „Злати 365” ЕООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Договорът се счита за сключен от датата на подаване на поръчка за доставка на застраховка от Вас посредством този Уеб сайт. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на „Злати 365” ЕООД да Ви достави полицата след заплащане на услугата от Ваша страна.
 • С подаването на поръчка за доставка на застраховка през този Уеб сайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи, както и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения със „Злати 365” ЕООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.
 • Потребителят
 • има право да изисква съдействие от Брокера при предявяване на искове за обезщетение по застрахователни договори сключени през периода на настоящия договор.
 • Потребителят има право да се откаже от сключения договор на основание чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние в 14 дневен срок.
 • При упражняване на правото си на отказ Потребителя е длъжен да възстанови на Брокера пълния размер на куриерската услуга за доставка.
6. Права и задължения на Брокера:
 • Брокерът е длъжен да извърши анализ на предлаганите застрахователни услуги,  на застрахователните рискове и предложенията за застрахователното покритие на различните застрахователни дружества с които има сключени договори, както и да предостави на Потребителя актуална информация по която ще бъде сключена застраховката.
 • www.Zastrahovam.com
 • не гарантира постоянен и надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъп до сайта. www.Zastrahovam.com си запазва правото да спира Сайта по всяко време, без да се изисква от него да обосновава причини за това.
 • Настоящите Общи Условия
 • могат да бъдат едностранно променяни от Брокера. Промените по Общите Условия влизат в сила от публикуването им в сайта.
 • Брокерът може да съдейства при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие.
 • Брокерът си запазва правото да откаже услугите си на физическо или юридическо лице, без да се налага да обосновава причини за това.
7. Лични данни и Поверителност:
 • Личните данни се предоставят доброволно от Потребителя. С изпращането на  поръчка за застраховка, Потребителя декларира изричното си съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите услуги.
 • Всички данни, предоставяни или събирани от Потребителя са обект на поверителност.
 • С използването на  Уеб сайта Потребителя се съгласява с условията на политиката на поверителност на Брокера.
8. Ограничение на отговорността, Авторски Права:
 • Материалите, представени или съдържащи се на този Сайт, включително всички документи, файлове, дизайн, графики, изображения, кодове и общият интерфейс на сайта, са защитени с авторско право и сродните му права и са собственост на www.Zastrahovam.com
 • Чрез информацията
 • и предлаганите услуги на този сайт, Брокера не предоставя по какъвто и да е начин правен, счетоводен или друг професионален съвет, мнение или препоръка. Дружеството, Управителите, неговите служители или трети свързани лица не носят отговорност за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на сайта или публикуваната в него информация.
 • Брокерът не носи отговорност за съдържанието, достъпността, актуалността, пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на този  Уеб сайт, както и на външни страници, връзки към които са поставени на Уеб сайт.
9. Приложимо Право и Спорове:
 • Този Сайт и неговото съдържание са в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България. Всяка злоупотреба, свързана със Сайта и неговото съдържание е в компетенцията на съответните органи.
 • Всички спорове, възникнали между страните по договори, сключени на базата на настоящите Общи Условия се решават с преговори, а при необходимост от компетентния съд в съответствие с действащото законодателство на Република България.

SERVIZKO.COM                        NADYAGROUP.COM