Често задавани въпроси

Отчитат

се следните технически характеристики на моторното превозно средство:

 • вид на моторното превозно средство;
 • обем на двигателя;
 • брой места;
 • територията на която ще се използва;
 • възрастта на водача;
 • години шофьорски стаж.
 • Често задавани въпроси.

При установяване на загуба на застрахователна полица и/или стикер е необходимо незабавно да се обърнете към представител на застрахователната компания.

Временно отнемане,

на свидетелството за управление на моторното превозно средство на водача. Според Кодекса за застраховането, освен собственика на автомобила, при липса на сключена застраховка се санкционира и водачът на автомобила без Гражданска отговорност. Глобата за физически лица възлиза между 400лв. и 600 лв., а за юридически лица от 2000лв. до 5000лв. Задължение на водача на автомобила е да носи документ за сключена застраховка Гражданска отговорност за моторното превозно средство. Водачът е длъжен да залепи стикера, който получава при сключване на застраховката в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила. За липса на стикер глобата възлиза на 50лв.

Често задавани въпроси.

Според Наредбата за задължително застраховане, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите не се прекратява при преминаването на едно МПС в собственост от едно лице на друго. Застрахователната компания трябва да бъде уведомена в седем дневен срок за извършената промяна. Новият собственик има правото да избере, дали да прекрати договора с настоящата застрахователна компания, или да предпочете да сключи застраховка в друга компания.

Страните, в които можете да пътувате без Зелена карта са:

Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Андора, Сърбия и Швейцария.

Ако загубите или Ви откраднат заключващо устройство, дистанционното управление, свидетелството за регистрация (талон) на МПС или регистрационните табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете и  Вашия Каско застраховател в срок от 24 часа от установяване на загубата.

При кражба незабавно уведомете РУ на МВР, на чиято територия се намирате. Незабавно уведомете фирмата, която е извършила маркирането на МПС. В срок до 24 часа уведомете писмено застрахователя.

При пожар незабавно уведомете противопожарната служба и изискайте служебна бележка. В срок до 24 часа писмено уведомете застрахователя.

При природни бедствия се обадете на метеорологичната служба на тел. 0900 12 015 и изискайте служебна бележка. Уведомете писмено застрахователя в срок до 3 дни след събитието.

При кражба на МПС

незабавно уведомете РУ на МВР, на чиято територия се е намирало превозното средство непосредствено преди кражбата.
В срок до 24 часа уведомете писмено Вашия Каско застраховател и запазете копие от уведомлението.
Запазете копие от застрахователната полица и общите условия, които застрахователят ще ви поиска в оригинал, както и всички други документи, които му предоставяте. Винаги предоставяйте на застрахователя исканите документи с опис или придружително писмо и вземете входящ номер и дата от застрахователя.

Документите, които се представят на застрахователя включват:

 • Застрахователната полица в оригинал;
 • Свидетелството за регистрация на МПС (малък и голям талон);
 • Служебна бележка от РУ на МВР, където сте уведомили за кражбата;
 • Постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито;
 • Ключовете и дистанционните от МПС (включително резервните комплекти).

Винаги вписвайте в уведомлението при завеждане на щетата при застрахователя същите обстоятелства относно кражбата, каквито сте декларирали и пред РУ на МВР.

 • Застрахователна полица и всички издадени приложения към нея;
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение.

Застраховката „Автокаско” осигурява получаване на обезщетение при нанесени щети на автомобила, неимуществените щети се покриват от „Гражданската отговорност”.
Застрахователят изплаща обезщетение по застраховката „Автокаско”, независимо от това дали водачът е виновен за щетата.

Често задавани въпроси.

Комисията,

за финансов надзор /КФН/ регулира и надзирава застрахователите и застрахователния пазар. Сред основните задачи на институцията е защитата на правата и интересите на застрахованите лица. Чрез изработването и налагането на определени законови изисквания и правила, както и чрез контрол на участниците на пазара, Комисията за финансов надзор спомага за изграждането и функционирането на справедлив и открит пазар, и свежда до минимум възможностите за измами и манипулации.

Да, по застраховка “Гражданска отговорност” вече се покрива и отговорността за причинените неимуществени и имуществени вреди, включително и на съпрузите и на всички роднини по права линия.

В Кодекса за застраховането е посочено, че задължителни са застраховките “Гражданска отговорност” на автомобилистите (свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства); “Злополука” за пътниците в превозните средства за обществен превоз. Задължителни са и много застраховки на Гражданска отговорност на лица, упражняващи различни професии (за лекари, нотариуси, строители, туроператори, охранители и други), които са установени с различни закони или с международен договор.