Публикации

Кой има право на хеликоптер-линейка

Организацията на въздушен транспорт на пациент не би трябвало да е новина, а част от нормалното функциониране на здравната ни система

хеликоптер,

Кой има право на хеликоптер-линейка

– Случаят на петгодишно дете, което беше транспортирано от Бургас до София с хеликоптер. За да се лекува от усложнения след варицела, беше широко коментиран в медии и социални мрежи заради намесата на премиера

– Организацията на въздушен транспорт на пациент не би трябвало да е новина, а част от нормалното функциониране на здравната ни система.

– Необходимостта от аеротранспорт се преценява от лекарите и Центъра за спешна медицинска помощ при ясно разписани условия

В последните дни социалните мрежи и медиите бяха заети със състоянието на едно дете, което се лекува от усложнения след варицела в „Пирогов“. Компликациите след прекарана шарка са редки, но не те бяха обект на обществен интерес. Различното в случая беше, че детето е транспортирано до болницата в София след намесата на журналистка, премиера и негова служителка.

В голямата университетска болница в САЩ,

в която специализирах, всекидневно и неколкократно кацаха хеликоптери с пациенти, превозвани от едно място на друго. Освен в два случая, когато пациенти бяха президентът Джими Картър и болен от ласа лекар, транспортиран от Африка, дори шумът на хеликоптера не правеше впечатление. Нямаше статуси, новини и преки включвания на местните медии.

Няколко дни преди случая с,

болното от варицела дете екип от изключителни лекари на Национална кардиологична болница придружиха бебе с военен самолет до друга държава, за да се лекува в местна болница. Едва ли някой е разбрал диагнозата, пола на детето или имената на специалистите от НКБ, а и няма нужда. Прилагането на закона и организацията на въздушен транспорт при необходимост не следва да е новина, а просто част от нормалното функциониране на здравната ни система. В казуса с 5-годишното момче от Бургас видяхме нейните недъзи, а в другия – как тя може да функционира перфектно.

Намаляването на броя на лекарите по отделни специалности все по-често ще се отразява на нивото на компетентност на цели клиники и отделения, като може да доведе до преустановяване на дейността им и до нарастване на нуждата от транспортиране на пациенти от едно населено място до друго. Ето защо е добре да сме информирани кога и при какви условия се осъществява аеромедицински транспорт на пациенти.

Какъв е редът за осъществяване на аеромедицински транспорт

Времето е от особено значение при спешни случаи, за да може да се постигне оптимален клиничен резултат. Когато пациентът се намира в състояние. Което не може да бъде овладяно в най-близкото лечебно заведение или в лечебното заведение, където се намира. Той трябва да бъде транспортиран възможно най-бързо. За да се прибегне към хеликоптер или самолет, е необходимо да са изпълнени няколко условия. Те не се преценяват от пациента или неговите близки, а от лекарите в болницата или екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

Лекарите преценяват и дали е налице оправдана медицинска нужда,

при която транспортирането с наземен транспорт поставя под висок риск живота на спешния пациент. Това означава, че общото прогнозно/. Очаквано транспортно време с наземен транспорт надхвърля с повече от 30 минути очакваното/. Прогнозното транспортно време при осъществен аеромедицински транспорт и наземният транспорт може да постави под риск живота на спешния пациент. Или пък транспортът не може да бъде осъществен в допустими срокове от наземен спешен екип заради това, че е ограничен или блокиран достъпът до пациента.хеликоптер

Общите критерии за искане и осъществяване на аеромедицински транспорт са тежест и приоритет на спешното състояние. Отдалеченост на мястото на инцидента от мобилния спешен екип и приемното лечебно заведение, възможност за достъп на наземния спешен медицински екип. Условия на наземния транспортен трафик, моментни метеорологични условия, ресурсна осигуреност с подходящ за състоянието мобилен наземен спешен екип и санитарно транспортно средство в зависимост от нуждите на спешния пациент.

Кога се налага?

Спешните състояния, при които се налага въздушен транспорт, са тежка политравма или комбинирана термична и механична травма, хеморагични инсулти. Кардиогенен шок или остър коронарен синдром (прединфарктно състояние) с критична нужда от спешна интервенционална терапия, тежки изгаряния с нужда от лечение в специализиран център. Освен това необходимост от подобен транспорт могат да имат спешни пациенти с неконтролируемо кървене.  При инциденти с множество пострадали, бедствия и аварии, при тежки отравяния с нужда от настаняване в специализирана структура. Както и педиатрични спешни пациенти с нужда от специализирано лечение. Такъв транспорт може да се осигури при започващо раждане на плод с нужди от грижи за новороденото, които надхвърлят ресурса на приемното лечебно заведение; при тежки състояния на бременни жени и бебета.

Медицинските критерии за аеромедицински,

транспорт като цяло са наличие на спешно състояние.Което изисква незабавно лечение с цел запазване на живота. Поддържане на жизненоважните функции или запазване на крайник при спешен пациент в случаите. В които това не може да бъде осъществено в приемното лечебното заведение поради изчерпване или липса на локален болничен ресурс; наличие на спешно състояние, което може да се утежни или усложни при наземен спешен транспорт; спешното състояние изисква приложение на високо ниво на лечебни действия и физиологичен мониторинг, което не може да бъде осигурено с ресурс от наземен транспорт. Друг критерий е нуждата от транспорт на орган/реципиент или донор при осъществяване на трансплантация, за да се спазят трансплантационните времена.

Кой разрешава хеликоптера

Ползването на спешен аеромедицински транспорт се разрешава от Министерството на здравеопазването. По искане на ръководителя на районна координационна централа след заявена нужда от наземен спешен екип или след постъпило искане от лечебно заведение за болнична помощ. Този транспорт е безплатен за пациентите. Решението и одобряването на тази мярка зависят от тежестта и приоритета на спешното състояние. Отдалеченост на мястото на инцидента от мобилния спешен екип и приемното лечебно заведение, възможност за достъп на наземния спешен медицински екип, моментни метеорологични условия и други важни обстоятелства.

Кой плаща транспорта, ако реша да напусна болницата

Всеки пациент има право да откаже лечение или да прекъсне по своя воля оказването на медицинска помощ. Включително и да напусне болницата по-рано от предвиденото и преди лекарите да преценят, че може да бъде изписан. В някои случаи пациентите желаят лечението им да бъде продължено в друга болница, като причините не се дължат на обективната невъзможност на лечебното заведение да осигури конкретното лечение. А на чисто субективните усещания и желания на нуждаещите се от лечение. При тази хипотеза болницата не е длъжна да осигури транспорт за своя сметка. Но е нейно задължение да издаде необходимите документи за продължаване на лечението (етапна епикриза, копия от медицински документи, запис на образни изследвания).

Възможно е обаче пациентът да смята,

че е бил лекуван или диагностициран неправилно в болницата. В която се е намирал, и това е дало повод за неговото преместване. В този случай той има право да претендира за обезщетение за претърпените имуществени вреди (разходи за транспорт) вследствие на неправилно приложените диагностично-лечебни дейности. Често подобни спорове се решават в съда.

С приемането на новия медицински стандарт по спешна медицина транспортирането на спешните пациенти беше подробно регламентирано, което постави добра основа за осъществяване на реформа в спешната помощ. Отделни казуси обаче подсказват, че системата се нуждае от натиск, за да функционира. Една от причините за това е слабата информираност на пациента за неговите права и съответно за механизмите, по които те могат да се реализират, особено в спешни случаи.хеликоптер

Какво да правим, ако болницата няма ресурс да ни лекува повече

В определени случаи е възможно пациент да бъде транспортиран до лечебно заведение за извънболнична помощ или до Спешно отделение. Което обаче няма нивото на компетентност или необходимото звено, за да окаже медицинска помощ. В тази ситуация екипите на Центровете за спешна медицинска помощ следва да транспортират пациента до подходяща болница. Такива са случаите, когато например болничното заведение не разполага с инвазивна кардиология, кардиохирургия, хемодиализа и други.

Възможно е обаче в хода на лечение на пациента да се появи усложнение, което не може да се лекува в болницата. В която е настанен. Например, когато се налага извършване на операция, поставяне на стент, извършване на високоспециализирано изследване и други. В този случай е необходимо да се осъществи превеждане на пациента. Превеждането се дефинира като процес на изписване, транспортиране и приемане в друго лечебно заведение.

Практическият проблем,

пред който се изправят болниците в тези ситуации, е, че съгласно действащите нормативни актове РЗОК. Заплаща само една клинична пътека за периода на хоспитализация на пациента. Като при превеждането му изпращащото лечебно заведение няма да получи никакво заплащане. В същото време тази болница е направила (и ще направи). Разходи за лечение и транспорт, които ще останат за нейна сметка. Този проблем не е разрешен към момента и трябва да се дискутира при приемането на следващия рамков договор. Защото води до генериране на загуби и конфликти.хеликоптер

Неразрешени остават и някои казуси,хеликоптер

свързани с изписването на пациенти, които нямат близки и роднини, а се нуждаят от придружител. Наредбата, уреждаща дейността и вътрешния ред в болниците, изисква в този случай да бъде уведомена Агенция „Социално подпомагане“. На практика обаче самите агенции не винаги разполагат с ресурс да осъществят придружаването на пациента до дома му. Или не успяват да осигурят подходяща социална услуга поради липса на капацитет. В тези случаи транспортът остава за сметка на болницата, въпреки че няма нормативно основание за това.хеликоптер

* Адвокат Мария Шаркова е специалист по медицинско право с опит в сферата на управлението и функционирането на лечебни заведения, прилагане на здравното законодателство и защита правата на пациентите. Тя е специализирала по програма „Хюбърт Хъмфри“ на „Фулбрайт“ в САЩ в областта на медицинското право и здравните политики. Била е стажант в Правната програма на Федералния център за контрол и превенция на заболяванията, Атланта,хеликоптер

Източник : http://www.capital.bg/

 

Servizko.com                                     Nadyagroup.com

ИМА ЛИ ЗАСТРАХОВКА ЗА………ТОВА : Бащата на Чочо се жени (снимка)

Бащата на покойния Чочо Попйорданов – Иван Попйорданов, е влюбен и от известно време живее с новата си жена, пише в. „България Днес“. Това е Диана Андреева, която е с 33 години по-млада от него и е финансов експерт, една от 100-те най-влиятелни жени в България.

ЗАСТРАХОВКА,

Красавицата е на 44 години, а Иван Попйорданов навърши през лятото 77. „Да, това е моята жена до мен, казва се Диана. Щастлив съм.“ Така бащата на Чочо потвърди присъствието в живота си на младата жена. Двамата дори сложиха общи снимки на фейсбук страниците си, а отдолу заваляха поздравления от приятелите им. „Заслужаваш я, Иване, да сте щастливи дълги години“, „Толкова изстрада, че накрая и на теб Господ се усмихна“ и т.н. и т.н. честитяха жената на бившия шеф на БНТ неговите приятели.

Най-много за бащата на Чочо се радваше Ицко Финци, който също като него се сдоби с млада жена и вече бебе под сърцето й. „Такова е нашето поколение, не се даваме! Освен това, когато откриеш любовта, няма значение на колко години си“, каза Финци. Според приятелите на Диана Иван през пролетта ще й предложи брак, а тя със сигурност ще каже „да“. „Двамата се познават от години. Работата ги събра и като че ли не бяха влюбени от пръв поглед, но много си говореха по телефона“, споделя приятелка на Андреева. 44-годишната жена от малка мечтае да стане циркова артистка, но днес това й се струва „напълно невъзможно“.                        

                                                                                                                     Любовта й към изкуството се заражда още в детските години – Диана е свирила 18 години на пиано, разказва приятелката й. Като студент е обиколила почти всички държави на Европа като доброволец в областта на културата. С любов за Диана говори и Иван Попйорданов.

Той изключително харесва „шантавия й стил на обличане“. Рошавата й прическа е нейна „запазена марка“. Също като бащата на Чочо си почива сред природата и обича „градинарския труд“. От 2008 г. насам Андреева е директор на Обсерватория по икономика на културата, която има за цел да подпомага организациите за ефективното им включване в изграждането на културни стратегии. Тя е бакалавър и магистър по „Финанси“ от УНСС. Продължава образованието си в Софийския университет по специалност „Изкуства и съвременност – XX век“ и по специалност „Кино и телевизионна режисура“, Департамент по визуални изкуства, НБУ. Тя преподава и в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ от 2008 г., издадоха я оттам. Автор е на множество изследвания, анализи и статии в областта на културната политика, икономика и финансиране на културата.

Според близките до двамата Диана и Иван не смятат да обясняват на хората колко се обичат и когато решат да се обвържат пред Бога, то това ще стане на тихо място с най-близките им 5-6 приятели.ЗАСТРАХОВКА

„Засега това, че сме заедно, ме прави щастлив. Всичко останало съм оставил да се развива само“, казва Попйорданов за новата тръпка в живота си. Родителите на Чочо Попйорданов – Катя и Иван, вдигнали сватба в Прага преди повече от 50 години. Те се запознали в Прага. Иван следвал там филмова и телевизионна техника, а Катя Веселинова била студентка в Медицинския факултет на Карловия университет. През 1962 г. Иван Попйорданов се дипломирал и двамата се оженили.ЗАСТРАХОВКА

Подписите сложили в българското посолство, а после отпразнували събитието с приятели състуденти във Валщейнската кръчма. След сватбата двамата с Катя се връщат в България и на следващата година Иван Попйорданов започва работа в току-що създадения Киноцентър в Бояна. Тя става педиатър. Чочо се ражда през 1964 г. Кръстен е на дядо си Петър, който за него и до днес си остава икона. Жената на покойния Чочо Попйорданов – Даниела, и осиновената им дъщеричка Катя били най-щастливи от новината за това, че дядо Иван има жена до себе си. Малката Катя все още не била наясно със случката, но Даниела от сърце желае щастие на Иван и Диана.  Застраховка,застраховки,застраховам,ЗАСТРАХОВКА
Източник: http://www.novini.bg/news/

 

SERVIZKO.COM                                     NADYAGROUP.COM

 

Защо да сключите застраховка Злополука?

Защо да сключите застраховка Злополука?

Инциденти стават навсякъде и непредвидимо – у дома, в работата, на разходката в парка или по време на ваканцията. От нас зависи да подредим приоритетите си, но не трябва да забравяме, че нашето здраве трябва да е преди всичко. Когато сключвате застраховка Злополука, Вие сами избирате сумата на застрахователното покритие, която може да бъде между 1 000 и 30 000 лева. Друго, което избирате сами е период на застраховката, както и покритията. Сключвайки застраховка Злополука, Вие избирате дали тя да бъде индивидуална или групова, може да предпазите цялото Ви семейство от неприятни инциденти. С тази застраховка получавате гаранция за спокойно възстановяване и финансови средства, необходими за покриване на увеличените разходи след претърпян инцидент.

За застраховка Злополука:

Злополука е всяко внезапно, неочаквано и необичайно събитие, настъпило не по волята на застрахованото лице, в срока на действие на застраховката. Това могат да бъдат изкълчвания или скъсване на тъкани, инфекции вследствие злополука, и други възникнали инцидентно нарушения на здравето на тези лица. Покритията са с голям обхват и покриват всички нужди.

Срок на застраховката:

Застраховка Злополука – индивидуална или групова е със срок на действие над 1 ден, до 1 година. Застрахователният договор влиза в сила най-рано в 00:00 на следващия ден.
Всеки от нас знае, че животът е непредсказуем и всичко може да се случи. Произшествия стават навсякъде и по всяко време, един неочакван инцидент може рязко да промени живота ви. От нас зависи да Ви помогнем и да бъдете подготвени.

Повечето от нас си мислят: „На мен няма как да ми се случи“ Но за съжаление се случва на всеки.
Въпросът, който всеки трябва да си зададе е: „Ще бъда ли достатъчно финансово обезпечен, за да се справя с последствията?” Обмисляли ли сте какво ще се случи с вас, семейството или бизнеса ви, ако пострадате при злополука. И не сте в състояние да работите? В действителност сериозни наранявания в следствие на инцидент, които водят до загуба на работоспособност, в много от случаите означават скъпа и продължителна рехабилитация и медицински разходи, както и сериозни финансови затруднения. Но, тук е мястото на застраховката Злополука, която покрива медицински разноски от всякакъв вид, както и допълнително лечение, ако е неободимо.
Не трябва да забравяме, че здравето ни е много важно и да не пренебрегваме дадените ни възможности!

SERVIZKO.COM                                        NADYAGROUP.COM

Страници