Искане за оферта за застраховка

3 + 5 = ?

Искане за оферта за застраховка

Искане за оферта за застраховка

Искане за оферта за застраховка

Общи условия по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”,
регламентирани в Кодекса за застраховане.
Обект на застраховане:
Гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за
причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с
притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят
съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е
настъпила вредата.
Застраховани лица:
1. Собственикът;
2. Ползвателят;
3. държателят на МПС за което е налице валидно сключен застрахователен
договор;
4. всяко лице, което ползва МПС на законно основание.
Изрично писмено пълномощно за водача не е необходимо.
Трети лица са всички увредени лица с изключение на лицето, което отговаря за
причинените вреди,.

Пострадало и увредено лице: Пострадало е лице, на което е причинена смърт или
което е претърпяло телесно увреждане от МПС. Увредено е лицето, включително
пострадалото лице, което има право на обезщетение за вреди, причинени от МПС.

Територия на покритие:
1. Република България съгласно българския закон;
2. държава членка съгласно нейния закон;
3. трета държава, в изрично изброени в закона случаи.
Лица задължени да сключат задължителна застраховка „Гражданска отговорност”:
1. лицата, които притежават МПС, регистрирано на територията на Република
България, което не е спряно от движение;
2. лицата, които управляват МПС от трета държава при влизане на територията на
Република България, когато няма валидна за територията на Република
България застраховка.
Забрана за сключване на застраховка „Гражданска отговорност”
При наличието на вече сключена застраховка „Гражданска отговорност” за едно МПС,
застраховател няма право да сключва друга за същото МПС, ако застрахователните
периоди на двете застраховки изцяло или частично съвпадат.

1. Увреденото лице, което желае да получи застрахователно обезщетение е длъжно
да :

отправи писмена застрахователна претенция към застрахователя освен в
случаите, когато застрахователят по имуществена застраховка на увреденото лице е
встъпил в неговите права и следва той да предяви претенция. Лицето е длъжно с
предявяване на претенцията да предостави пълни и точни данни на банкова
сметка, по която застрахователя да извърши плащане.
2. Увреденото лице е длъжно да представи на застрахователя по застраховка
„Гражданска отговорност“ на виновния водач документите, с които разполага и
които са свързани със застрахователното събитие и причинените вреди, като му
съдейства при установяването на обстоятелствата във връзка със събитието и
размера на вредите.
3. Увреденото лице може да предяви претенцията си за плащане пред съда само ако
застрахователят не е платил в срок, откаже да плати обезщетение или ако
увреденото лице не е съгласно с размера на определеното или изплатеното
обезщетение.

Харесайте ни във FB :           Servizko.com            Nadyagroup.com